باز دانلود APK

رای دادن به این ارسال

اطلاعات Lawnchair APK

نسخه: 2.0-341-بالا آلفا (341)
بسته: ch.deletescape.lawnchair.ci
1,811 دانلود
4.63 MB (4,859,981 بایت)
به من: اندروید 5.0 (اب نبات چوبی, API 21)
هدف: اندروید 9.0 (پ, API 28)

دانلود Lawnchair APK آخرین نسخه


نسخه های قدیمی از Lawnchair APK

دانلود Lawnchair 2 2.0-333-چی آلفا APK

نسخه: 2.0-333-بالا آلفا (333)
بسته: ch.deletescape.lawnchair.ci
444 دانلود
4.63 MB (4,859,303 بایت)
به من: اندروید 5.0 (اب نبات چوبی, API 21)
هدف: اندروید 9.0 (پ, API 28)

دانلود Lawnchair 2 2.0-328-شما APK بتا

نسخه: 2.0-328-CI-بتا (328)
بسته: ch.deletescape.lawnchair.ci
3,358 دانلود
4.63 MB (4,857,891 بایت)
به من: اندروید 5.0 (اب نبات چوبی, API 21)
هدف: اندروید 9.0 (پ, API 28)

پیام بگذارید