مخاطب

برای هر گونه شک / خطا / کمک / پیشنهادات / شکایات / حذف هر برنامه / اضافه کردن هر برنامه / برای تبلیغات :

contact us here:- [email protected]

حذف برنامه از سایت ما – اگر شما صاحب واقعی هستند, ما ایمیل ارسال از فروشگاه Google Play-برنامه ایمیل ذکر ID خود را. تماس با ما ارسال اطلاعات خود را با وب سایت ما Androidfreeapks.com برنامه URL صفحه. ما برنامه خود را با در 24hours حذف خواهد شد.

ارسال / درخواست پاسخ به یک برنامه برای انتشار در وب سایت ما –بارگذاری .نرم افزار فایل از برنامه خود را به Zippyshare.com و یا گوگل درایو و یا در هر فایل های عمومی وب سایت به اشتراک گذاری. لطفا ما “فروشگاه Google Play URL” و.”نرم افزار URL فایل آپلود” با برخی از جزئیات. و پس از آن ما به شدید ما آپلود و انتشار در اینجا.